1 2 3 4

ಖಬ್ರೊ

ಕಾನೂನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

 

ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ಲೊ ಅನುಭವಿ ಫಾಮಾದ್ ವಕೀಲ್ ತಶೆಂಚ್ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಲೇಖಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಶ್ರೀ ಸ್ಟೇನ್ಲಿ ಆರ್. ಡಿಕೋಸ್ತಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ 7-ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾನೂನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬೆಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಂತೊನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

ಇಜಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಆನ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಪಿಯೊಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಶಾಸಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಉರ್‍ಲಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಸೆವಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರ್ಯ್೦ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ 2015 ಹಾಚೆ೦ ಫಲಿತಾ೦ಶ್

ಸೆವಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರ್ಯ್೦ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ 2015 ಹಾಚೆ೦ ಫಲಿತಾ೦ಶ್

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಸಂಪಾದಕೀಯ್

ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಉಸ್ವಾಸ್

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ನೆಣಾರ್‍ಪಣಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂಕ್ ದೇವ್ ತೆದ್ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಿ ದಾವ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸಕ್ಟಾಂನಿ ದೆವಾಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್‍ಲಿ ಆನಿ ದೆವಾನ್ ದಿಲೊ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್! ಹಾಂತುಂ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೊ ಪಾವ್ಸಾಳೊ ಜಾಪ್ ದಿತಲೊ!

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಸತಾ೦ ಕಥಾ

ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್

 

ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಣಾರ್ ಬರೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್‌ಮೆನ್. ವೆಗಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಕೀ ಹಾಂವೆಂ ಬರ್‍ಯಾ ಪಾಗಾಚೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘರಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ವಾಂವ್ಟ್ ನಾಕಾ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಂಪೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚೆಡ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಹರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆಂಟಿ?

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕವನಾ೦

 ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಕಾಳಿಜ್ ತುಜೆಂ ಬಾಂದ್ಲಾಂ

 

ವರ್ಸ್ ಸಂಪ್ತಾ ಸವೆಂ 

ನಾಸ್ತಾಂ ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಸವೆಂ

ದೆಕ್ತಾನಾ ತೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತುಜೆಂ 

ವಿಲ್ಫಿ ಸೊಜ್, ಬೆ೦ಡ್ರಾ

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಲೇಖನಾ೦

ಪ್ರತಿಜ್ನ್ಯಾ

 

ಎಕಾ ರುಕಾಪಂದಾ ತಿ ಸಾವ್ಳಿ, ತಿ ಥಂಡಾಯ್ ಜಿ ಮೆಳ್ತಾ, ಘರಾ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಎಸಿ ವಾ  ಫೆನಾ ಪಂದಾ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ. ತ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಸುಕ್ಣಿಂ, ಕಿಡಿ, ಮುಯಾಂಕ್, ಚಾನಿಯೊ ಇತರ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಭದ್ರ್ ಥಾರೊ ಲಾಬ್ತಾ, ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಲಾಭಾನಾ. ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ಜೆಂ ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚೆಂ, ತಾಂತುಂ ರುಕಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ, 

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೋ ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ವಿಶೇಷ್ ಲೇಖನ್

ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಜೀವ್ ರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಅಪಾರ್ ಅರಣ್ಯ್-ಸಂಪತ್ತಿ ಧನ್ ಪುಂಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ವರ್ವಿಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ರಾನಾಂ ಬೆಂಡುನ್-ಕಾತ್ರುನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಗಣಿ-ಕಯ್ಗಾರಿಕಾ ವರ್ವಿಂ ಗುಡೆ-ದೊಂಗೊರ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಸಮಾ ತಟ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಬೈಬಲ್ ನಿಹಾಳ್

ಬುರುಜ್ ಬಾಂಧ್ಪಿ ಆನಿ ಝುಜುಂಕ್ ವೆಚೊ ರಾಯ್, 

 

ಆಮಿ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಚಿಂತಾಂವ್, ಮೆಂದು ಆಟಯ್ತಾಂವ್. ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಆನಿ ಉಣೆಪಣ್ ಸೊಸಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುರ್ಸೊಣೆ ಮೆಳುಂಕ್‌ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಫ್ರಾದ್ ಲುವಿ ಸೊಜ್

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಸಾ೦ಕಳ್ ಕಾಣಿ

ಹಾ೦ವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸೊದ್ನೆರ್.... 4

 

ಗೊಡ್‌ಫ್ರಿಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್‍ಚೆಂ ಡಾಯನಾ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಬಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಲಿಪುನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ರೊಜರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾ.

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ

ಏಕಾ ರಾತಿಚೊ ಆಸ್ರೊ

 

ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಕೌಂಟರಾಕ್ ಪಾವುನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಲೈಸನ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ನಿಕಳ್ತಾನಾ ತೊ ತರ್‍ನಾಟೊ ಆಜೂನ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರೋಶನಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ . . . 

ಸ್ಟೇನ್ ಆಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಭ್ಹಲಾಯ್ಕಿ

ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡ್ ಆನಿ ಹೊಮಿಯೋಪಥಿ

 

ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಕಿಕ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಿ ದೂಕ್ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತಳ್ ಜಾಳೆಂ ವಾ ಸ್ನಾಯು ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾತಾ.

ಡಾ। ಶರ್ಮಿಳಾ ರೊಚ್

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಘರ್ ವಕಾತ್

ಮೆತಿ

 

 ಝರಮ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಮೆತಿ ದಾಟ್ ಧಂಯಾಂತ್ ಕಾಲೊವ್ನ್ ಚಾಕುನ್ ಚಾಕುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.
ದಾಳ್ಮಾಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಿಂಚೊ ಆನಿ ಕಚ್ರ್ಯಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ನ್, ಮೆತಿ ಭರ್ಸುನ್...

- ಲಿಲ್ಲಿ ಮಿರಾ೦ದ, ಜೆಪ್ಪು

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ರಾ೦ದ್ಪಾ ಕುಡಾ೦ತ್

ಗೊಡ್ಶಿಂ-ಆಮ್ಶಿಂ ಸುಂಕ್ಟಾಂ

 

15 ಜಂಬೊ ಸುಂಕ್ಟಾಂ, ಸೊಲ್ನ್, ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ.,ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಳೊ ಆಮ್ಸಾಣ್,ಎಕ್ ಚಾ-ಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಶಿರ್‍ಕೊ,ಎಕ್ ಚಾ-ಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮ್ಹೊಂವ್.....

ಜೇನ್

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

T3 MalligeSevak